NẾP THAN LỨT THƠM RẰNG THƠM

Nếp than lứt thơm rằng thơm là giống cổ thuần chủng trứ danh đất Quảng, có thời gian sinh trưởng 130 ngày, trồng theo văn minh lúa nước sinh thái trong hệ thống canh tác vườn rừng bền vững tại farm Hạt Đậu của Noom.