LẠC NHÂN

Lạc nhân Mượt thuộc 3 giống lạc thuần chủng bản địa, canh tác tại các farm thuộc Noom. Canh tác theo nông nghiệp tự nhiên bền vững. Khách hàng ví lạc nhân như là “thịt lợn rừng ba chỉ” dạng thực vật.